Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Kako do radioamateskega dovoljenja

Radioamatersko dovoljenje je odločba Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), s katero se podeli pravico do uporabe radijskih frekvenc predvidenih za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev.

Za pridobitev radioamaterskega dovoljenja mora bodoči radioamater opraviti Izpit za pridobitev radioamaterskega dovoljenja (Radioamaterski tečaj 2023) skladno s Splošnim aktom o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Uradni list RS, št. 68/13 in 48/18). Preverjanje znanja izvaja tričlanska izpitna komisija, ki jih iz vrst radioamaterjev razreda A, določi radioamaterska organizacija.

Izpite se lahko opravlja na sedežu Zveze radioamaterjev Slovenije (ZRS) ali drugod po Sloveniji, ko se organizirajo izpiti s strani radioklubov – praviloma po zaključku tečajev. Tečaj ni pogoj za pristop k izpitu.

Radioamaterska dovoljenja in posledično tudi izpiti, so v Sloveniji razdeljeni v dve kategoriji:

  • Radioamatersko dovoljenje razreda A
  • Radioamatersko dovoljenje razreda N

 

Radioamaterski razred A je polni razred, ki omogoča delo na vseh frekvenčnih obsegih s polno močjo oddajnika in zahteva znanja določena s predpisano učno snovjo v skladu z dokumentom CEPT, T/R 61‑02 (HAREC). Radioamaterski razred A se skladno s CEPT priznava tudi v vseh državah članicah CEPT, oziroma je podlaga za izdajo radioamaterskega dovoljenja, začasnih in stalnih dovoljenj v državah, ki niso članice CEPT-a.

Radioamaterski razred N je razred, ki zahteva manj zahtevna znanja določena s predpisano učno snovjo (Entry level), v skladu z dokumentom CEPT, ERC Report 32. in je namenjen za začetnike, nezahtevne operaterje in tiste, ki bi jim razred A bil pretežak. Razred N ima tudi določene omejitve v frekvenčnih obsegih in izhodnih močeh oddajnika v primerjavi z razredom A. Razred N ima tudi omejitve glede možnosti izbire klicnega znaka in glede dela v tujini.

Poleg osnovnega izpita (A ali N) lahko kandidati opravljajo še izbirni predmet oddaje in sprejemanja Morsejevih znakov (CW). Minimalna hitrost sprejemanja in oddajanja je 5 WPM (Word Per Minute). V nekaterih tujih državah je položen izpit iz CW pogoj za pridobitev dovoljenja za delo.

Izpit je lahko pisni ali ustni, oziroma ga izpitna komisija izvaja po svoji presoji – v skladu s predpisi CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) in HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate).

Izpitna pola za razred A vsebuje 60 vprašanj, od katerih mora kandidat za uspešno opravljen izpit pravilno odgovoriti na najmanj 36 vprašanj. Izpitna pola za razred N pa vsebuje 30 vprašanj, od katerih mora kandidat za uspešno opravljen izpit pravilno odgovoriti na najmanj 18 vprašanj.

Po uspešno opravljenem izpitu izpitna komisija izdela Poročilo o izpitu za radioamaterja in en izvod preda kandidatu. Izpitne pole, zapisnike in kopije poročila se pošljejo na ZRS, ki jih potem s potrebno dokumentacijo posreduje na AKOS.

Kandidat na AKOS samostojno poda Vlogo za radioamatersko dovoljenje, v kateri mora podati tudi predloge želenega klicnega znaka oz. znakov – skladno z razdelitvijo klicnih znakov v splošnem aktu. Register zasedenih klicnih znakov z njihovimi veljavnostmi je objavljen na straneh AKOS.
Vloga se lahko odda elektronsko ali pisno, pri čemer mora biti slednja, kot vse vloge v upravnem postopku, lastnoročno podpisana.

Po vložitvi popolne vloge ima AKOS 45 dni časa, da izda Radioamatersko dovoljenje.

akos rd

RA razmere